మండల్ మందిర్ [Mandal Mandir] Satish Chandar

ISBN:

Published:

Paperback

343 pages


Description

మండల్ మందిర్ [Mandal Mandir]  by  Satish Chandar

మండల్ మందిర్ [Mandal Mandir] by Satish Chandar
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 343 pages | ISBN: | 6.79 Mb

ఇపపుడు దేశంలో నడుసతుననది సంకీరణ యుగం. ఒక ఆటగాడు విజృంభిసతుంటే, మిగిలిన ఆటగాళళు చూసతూ వుండే యుగం కాదు. ఈ యుగంలో అందరూ ఆడతారు. అనని రాజకీయ పకషాలూ చురుకయిన పాతర పోషిసతాయి. ఒకకముకకలో చెపపాలంటే, పరజాపరాతినిథయానికి అసలు అరథం సంకీరణం.

1990-91 మధయకాలంలో వచMoreఇప్పుడు దేశంలో నడుస్తున్నది సంకీర్ణ యుగం. ఒక ఆటగాడు విజృంభిస్తుంటే, మిగిలిన ఆటగాళ్ళు చూస్తూ వుండే యుగం కాదు. ఈ యుగంలో అందరూ ఆడతారు. అన్ని రాజకీయ పక్షాలూ చురుకయిన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే, ప్రజాప్రాతినిథ్యానికి అసలు అర్థం సంకీర్ణం. 1990-91 మధ్యకాలంలో వచ్చిన రెండు నినాదాలు, దేశంలో సంకీర్ణ రాజకీయాలకు కొండగుర్తులయ్యాయి.

ఒకటి: మండల్. మరొకటి:మందిర్. ఇప్పటికీ ఈ రెండు నినాదాలే నేటి రాజకీయాలను శాసిస్తున్నాయి. సతీష్ చందర్ సంకీర్ణయుగధర్మాన్ని పోల్చుకున్నారు.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "మండల్ మందిర్ [Mandal Mandir]":


privacidadpractica.subsglbooks.online

©2013-2015 | DMCA | Contact us