ผู้สืบทอด ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์

ISBN:

Published: May 1995

Paperback

124 pages


Description

ผู้สืบทอด  by  ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์

ผู้สืบทอด by ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์
May 1995 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 124 pages | ISBN: | 4.56 Mb

ในสังคมเมืองทีเจิดจาดวยสีสันของเทคโนโลยีและวิทยาการ ทามกลางความรีบดวนของการดำเนินชีวิต มนุษยอาจลืมตัวตนทีแทจริงไป ฝังอิสรภาพและความเปนตัวเองพรอมกับสรางกรอบกฏเกณฑเปนกำแพงลอมวิถีชีวิตกลไกทางสังคมและวิทยาการอันกาวหนาผลักดันใหมนุษยตองดำเนินไปบนหนทางซำแลMoreในสังคมเมืองที่เจิดจ้าด้วยสีสันของเทคโนโลยีและวิทยาการ ท่่ามกลางความรีบด่วนของการดำเนินชีวิต มนุษย์อาจลืมตัวตนที่แท้จริงไป ฝังอิสรภาพและความเป็นตัวเองพร้อมกับสร้างกรอบกฏเกณฑ์เป็นกำแพงล้อมวิถีชีวิตกลไกทางสังคมและวิทยาการอันก้าวหน้าผลักดันให้มนุษย์ต้องดำเนินไปบนหนทางซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เป็นเฟืองตัวเล็กๆ ในสังคมจักรกลผู้สืบทอด เรื่องสั้นแนวจินตนาการบนพื้นฐานความเป็นจริงสะท้อนวิกฤตรูปแบบใหม่ีที่มนุษย์จำต้องยอมรับEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ผู้สืบทอด":


privacidadpractica.subsglbooks.online

©2013-2015 | DMCA | Contact us